ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

           1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่กำหนด ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

           2. ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

           3. ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ เตรียมเอกสารฉบับที่ชัดเจนถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

           3.1 ใบสมัคร พิมพ์จาก เว็บไซต์ https://iveb.thaijobjob.com พร้อมติดรูปให้เรียบร้อย

           3.2 สำเนาใบระเบียบแสดงผลการศึกษา ระดับ ปวส.

           3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

           3.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

           3.5 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

           3.6 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

           4. เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ขอผู้เข้ารับการทดสอบ สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการวิธีการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔