สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล, คำนำหน้าผิด, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หรือข้อมูลอื่นผิด จะทำอย่างไร
คำตอบ :  จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครซึ่งควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร
2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : การเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังการสมัครแล้ว ให้นำมายื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์ กรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะ ต้องนำหลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร ในระหว่างดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ต้องทำอย่างไร
คำตอบ :  กรณี ที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง) แต่จะสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ ต่อเมื่อท่านยังไม่กดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] และกรณีที่กดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] ไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท   และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ทางเว็ปไซต์ http://www.iveb.ac.th หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ทราบภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทางเว็บเว็บไซต์ http://www.iveb.ac.th 
9. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.iveb.ac.th  
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบออนไลน์ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.